Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

23.05.2023

Naziv poziva:

Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Nadležno tijelo:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Svrha (cilj) poziva:

Cilj ovog Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom. U okviru ovog Poziva bespovratna sredstava (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u:

  • Izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja s ciljem proizvodnje komposta.

ili

  • Izgradnju i opremanje novih postrojenja za proizvodnju energije iz OIE u svrhu uspostave kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije s ciljem proizvodnje anaerobnog digestata  i bioplina,  odnosno biogoriva.

Prihvatljive aktivnosti:

1. Aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije:

–  izrada Analize tržišta i dostupnosti biootpada;

– izrada Analize troškova i koristi;

– izrada svih prijavnih obrazaca;

– izrada potrebne dokumentacije u svrhu ishođenja rješenja nadležnog tijela o prihvatljivosti zahvata za okoliš, ukoliko je za zahvat obvezan PUO i/ili rješenja nadležnog tijela kojim se utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti PUO ukoliko je za zahvat obvezna ocjena o PUO;

– izrada projektno-tehničke dokumentacije koja je potrebna za izgradnju, nadogradnju, i/ili opremanje postrojenja za obradu biootpada –  izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole, izrada glavnog projekta s troškovnikom, izrada izvedbenog projekta, izrada projekta izvedenog stanja i izrada ostale projektantske dokumentacije za ishođenje pravomoćnog akta na temelju kojeg može započeti gradnja, izrada foto i arhitektonske dokumentacije postojećeg stanja, geomehanička, građevinska i konstruktivna istraživanja i sva ostala predistraživanja, izrada geodetskih elaborata, geotehničkih elaborata, parcelacijskih elaborata i drugih geodetskih elaborata;

– priprema dokumentacije o nabavi i provedba postupaka javne nabave radova, usluga i roba za izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje postrojenja za obradu biootpada sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg može započeti izgradnja.

2. Aktivnosti uspostave postrojenja za obradu biootpada, odnosno: 

– izgradnje, nadogradnje i/ili opremanja postrojenja za recikliranje, u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu biootpada u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja s ciljem proizvodnje komposta, ili

– izgradnje i opremanja novih postrojenja za proizvodnju OIE, u svrhu uspostave kapaciteta za   oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije, s ciljem proizvodnje anaerobnog digestasta i bioplina, odnosno biogoriva

3. Aktivnosti projektantskog nadzora te aktivnosti stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni  

–  inženjer u skladu s Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) te koordinacija zaštite     na radu u fazi izvođenja radova.

4. Usluga vođenja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i   gradnje (NN 78/15 i 118/18, 110/19).

5. Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog biootpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi:

– radionice, javne kampanje, informativne aktivnosti edukativno-promotivni materijali, internetski portali za sprječavanje nastanka biootpada, odvojeno sakupljanje biootpada i kompostiranje, uključujući i za strane turiste, i

– radionice, javne kampanje, informativne aktivnosti edukativno-promotivni materijali, internetski portali o postupcima biološke obrade odvojeno sakupljenog biootpada u kojima se pružaju informacije o postrojenjima za obradu biootpada i vezanim tehnološkim procesima kompostiranja i anaerobne digestije.

6. Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o    ravnopravnosti spolova, nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

7. Aktivnosti upravljanja projektom i administracije obuhvaćaju prihvatljive podaktivnosti za provedbu projekta

– upravljanje aktivnostima projekta, administracija i tehnička koordinacija, provedba odgovarajućih postupaka javne nabave, financijsko upravljanje, izvještavanje, te ostale aktivnosti u vezi s upravljanjem projektom.

Navedeno ne predstavlja iscrpnu listu, već može uključivati i sve ostale aktivnosti i dokumentaciju potrebnu za izvođenje/realizaciju projekta.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prijavitelj u sklopu ovog Poziva može biti pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće.

Prihvatljiv iznos:

  • Ukupna bespovratna sredstva: 46.983.874,18 €
  • Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 132.722,81 €
  • Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 13.272.280,84 €

Rok za predaju dokumentacije: 31.10.2023., 14:00

Više informacija na: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/8

 

Povezano

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Cilj: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacij...