Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

19.05.2022

Nadležno tijelo:
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Aktivnosti poziva:
Predmet poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada radi usklađenja s ciljem EU da se do 2025. najmanje 55% mase komunalnog otpada oporabi recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu te da se do 2035. smanji količina otpada koji se odlaže na odlagališta na 10%.

Cilj Poziva je podržati uspostavu postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada kompostiranjem ili anaerobnom digestijom.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prijavitelj Poziva može biti pravna ili fizička osoba koja je malo, srednje ili veliko poduzeće koje je, na dan podnošenja projektnog prijedloga, registrirano najmanje godinu dana u sudskom ili drugom odgovarajućem registru države sjedišta Prijavitelja.

Prihvatljiv iznos:
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu iz NPOO-a u okviru ovog Poziva je 354.000.000,00 HRK.
Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava iz NPOO-a za financiranje prihvatljivih troškova/izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga koji može biti dostavljen u sklopu ovog Poziva je kako slijedi:

  • najniži iznos 1.000.000,00 HRK
  • najviši iznos 100.000.000,00 HRK

 

Prihvatljivi troškovi:
U okviru ovog Poziva bespovratna sredstava (državne potpore) će se dodijeliti projektima za ulaganje u:

  • Izgradnju, nadogradnju i/ili opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biootpada u svrhu uspostave novih ili povećanja postojećih kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces kompostiranja s ciljem proizvodnje komposta ili
  • izgradnju i opremanje novih postrojenja za proizvodnju energije iz OIE u svrhu uspostave kapaciteta za oporabu biootpada, u kojima se provodi tehnološki proces anaerobne digestije s ciljem proizvodnje anaerobnog digestata i bioplina, odnosno biogoriva.

Prihvatljive aktivnosti mogu biti:
aktivnosti pripreme dokumentacije projektnog prijedloga i ostale projektno-tehničke dokumentacije,

  • aktivnosti uspostave postrojenja za obradu biootpada,
  • aktivnosti projektantskog nadzora te aktivnosti stručnog nadzora građenja koji provodi nadzorni inženjer u skladu s Zakonom o gradnji te koordinacija zaštite na radu u fazi izvođenja radova,
  • usluga vođenja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje,
  • aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog biootpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi,
  • aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o ravnopravnosti spolova, nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom,
  • aktivnosti upravljanja projektom i administracije obuhvaćaju prihvatljive podaktivnosti za provedbu projekta – upravljanje aktivnostima projekta, administracija i tehnička koordinacija, provedba odgovarajućih postupaka javne nabave, financijsko upravljanje, izvještavanje, te ostale aktivnosti u vezi s upravljanjem projektom.

Rok za predaju dokumentacije:

Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 31. listopad 2023.   listopad 2023. do 14:00 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava, a dostava (podnošenje) projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 13. lipnja 2022.

Više informacija na: poveznica

 

 

Povezano

Obrtna sredstva SP ZPP

Obrtna sredstva SP ZPP

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede stavlja na raspolaganje poljoprivrednicima novi financijski instrument „Obrtna...