Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega

13.10.2021

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega

Ravnatelja imenuje Upravno vijeće na mandat od četiri (4) godine, s tim da ista osoba može biti ponovo imenovana za ravnatelja.

Kandidati za ravnatelja Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Požega pored općih uvjeta propisnih zakonom moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

–    završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij, završen preddiplomski ili diplomski stručni studij ekonomskog, pravnog, društvenog, humanističkog ili tehničkog smjera

–    najmanje tri (3) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, koja se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima

–    iskustvo u pripremi i provedbi razvojnih i strateških projekata

–    aktivno znanje engleskog jezika.

Uz prijavu za javni natječaj potrebno je priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (original dokumenta ili ovjerena preslika)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od tri (3) godina što se dokazuje sljedećim dokumentima (original dokumenta ili ovjerena preslika):
  1. potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za

mirovinsko osiguranje i

  1. b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u

kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo

–  preporuke, izjave, članke ili druge dokumente koji potvrđuju stručne, radne i

organizacijske sposobnosti

–  uvjerenje o nekažnjavanu (original ili ovjerena preslika), ne starije od tri (3) mjeseca od

dana objave ovog natječaja

–  dokaz o iskustvu u pripremi i provedbi razvojnih i strateških projekata

–  dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava

i sl.).

Detalji natječaja se nalaze u prilogu, a prijavu s dokumentacijom potrebo je dostaviti do 21.listopada 2021. godine na adresu: Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega, za Upravno vijeće, Industrijska ulica 39, 34000 Požega, s naznakom: « za javni natječaj za imenovanje ravnatelja Agencije ».

 

Dokumenti

Povezano