Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini

Javni poziv gradovima indeksa razvijenosti od V. do VIII. skupine za financijsku potporu za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2023. godini

14.11.2023

Nadležno tijelo: Središnji državni ured za demografiju i mlade

Poziv je objavljen sukladno Programu potpore za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u gradovima Republike Hrvatske od V. do VIII. skupine indeksa razvijenosti u 2023. godini i Provedbenom programu Središnjeg državnog ureda za razdoblje 2021.-2024.

Ukupni raspoloživi iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 884.000,00 EUR. Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju iznosi 54.747,00 EUR za najviše 75 djece, a za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023.

Prihvatljivi prijavitelji: Prihvatljivi prijavitelji su gradovi s područja Republike Hrvatske razvrstane od V. do VIII. skupine indeksa razvijenosti sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i (područne) regionalne samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne Novine broj 132/17) i koji su osnivači dječjeg vrtića utvrđeni Odlukom o donošenju mreže dječjih vrtića (sukladno čl. 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, NN 94/13, 98/19, 57/22); a čiji su rashodi poslovanja za predškolsku djelatnost u 2021. godini iznosili najmanje 20,01% u odnosu na ostvarene prihode poslovanja (umanjeni za namjenske prihode) i rashode po funkcijskoj klasifikaciji za predškolski odgoj i obrazovanje 0911 iskazano u Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za 2021. godinu.

Prihvatljivi troškovi: Prihvatljivi troškovi uključuju izdatke za radnike: bruto plaće te naknade i materijalna prava radnika, prehranu djece, uvjete boravka djece (materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme, prijevoz djece).

Rok: Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

Link: poveznica

Povezano

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Cilj: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacij...