Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Javnoj ustanovi Lokalna razvojna agencija Požega

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme u Javnoj ustanovi Lokalna razvojna agencija Požega

03.11.2021

Odluka o poništenju natječajaNatječaj za zasnivanje radnog odnosa u Javnoj ustanovi Lokalna razvojna agencija Požega (u nastavku teksta: Agencija) na radnom mjestu Pomoćnik za provedbu projekta – voditelj projekta „Petica za dvoje – V. faza“ u Odjelu za provedbu projekata, jedan (1) izvršitelj.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, do kraja razdoblja provedbe projekta tj. do 17. kolovoza 2022. godine,  uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

 

Kandidati za navedeno radno mjesto pored općih uvjeta propisnih zakonom moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

– sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne, ekonomske ili tehničke struke

– najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

– uvjerenje o usavršavanju za voditelja programa i projekata regionalnog i lokalnog razvoja ili

uvjerenje (certifikat, potvrda) o usavršavanju za pripremu i provedbu EU programa i projekata

– poznavanje rada na računalu

– poznavanje engleskog jezika.

Opis poslova uključuje:

                Pomoćnik za provedbu projekta – voditelj projekta direktno je odgovoran za komunikaciju među partnerima na projektu, koordinaciju i raspodjelu odgovornosti u skladu s opisom projekta, kontrolu provedbe zadataka preuzetih od strane različitih partnera, osiguravanje poštivanja vremenski zacrtanih rokova sukladno opisu projekta. Koordinira rad svih partnera na projektu s ciljem ispunjenja preuzetih obveza od strane svakog od njih, Priprema i vodi partnerske koordinacijske sastanke i sastanke stručnih radnih skupina, priprema financijska i narativna izvješća,  pruža pomoć koordinatoru projekta u programskom osmišljavanju predviđenih evenata (seminara, konferencija), koordinira pripremne radnje za održavanje istih, zadužen je za kontrolu prikupljanja sve popratne dokumentacije. Upravlja projektnim timom kako bi osigurao pravovremeno ispunjenje preuzetih obveza predviđenih terminskim planom.. Obavlja i druge poslove koje mu povjeri ravnatelj Agencije.

Uz prijavu na natječaj za navedeno radno mjesto potrebno je priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (original dokumenta ili ovjerena preslika)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
  • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje jedne (1) godine što se dokazuje sljedećim dokumentima (original dokumenta ili ovjerena preslika):
  1. potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za

mirovinsko osiguranje i

  1. ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo

–  uvjerenje o nekažnjavanu (original ili ovjerena preslika), ne starije od tri (3) mjeseca

–  uvjerenje o usavršavanju za voditelja programa i projekata regionalnog i lokalnog razvoja ili

uvjerenje (certifikat, potvrda) o usavršavanju za pripremu i provedbu EU programa

–  dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i

sl.)

  • dokaz o poznavanju engleskog jezika (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)

Prijava na  natječaj obvezno mora sadržavati ime i prezime kandidata, broj telefona, broj mobitela i adresu e-mail pošte, naznaku da se radi o prijavi na predmetni natječaj, specifikaciju priloga (dokaza) uz prijavu te potpis kandidata.

 

Detalji natječaja se nalaze u prilogu, a Prijavu s dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu: Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega, Industrijska ulica 39, 34000 Požega, s naznakom: « za javni natječaj – za pomoćnika za provedbu projekta».

2021. LO-RA – natječaj za voditelja projekta

Dokumenti

Povezano