Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama u Javnoj ustanovi Lokalna razvojna agencija Požega određena je:
Mirjana Gunčević , mag. oec. stručni suradnik za poduzetništvo, energetiku, poljoprivredu i turizam
E-mail: mirjana.guncevic@pozega.hr
Tel: 034/270-203

Adresa:
Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Požega
Industrijska ulica 39, 34 000 Požega
E-mail: lo-ra@pozega.hr
Tel: 034/270-203
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7.00 do 15.00 sati.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html

 

Dokumenti