Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Uspostava reciklažnih dvorišta"

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Uspostava reciklažnih dvorišta”

23.03.2023

Nadležno tijelo:

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

 

Aktivnosti poziva:

Prihvatljive projektne aktivnosti po Pozivu vezane su isključivo za građenje i opremanje novih RD u svrhu osiguranja njegove funkcionalnosti i spremnosti za uporabu odnosno uz nabavu mobilnih RD, a projektne aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

Reciklažna dvorišta – građevine:

 1. priprema projektno-tehničke dokumentacije:
 • izrada potrebne dokumentacije u svrhu ishođenja rješenja nadležnog tijela o prihvatljivosti zahvata za okoliš, ukoliko je za zahvat obvezna procjena utjecaja na okoliš (PUO) i/ili rješenja nadležnog tijela kojim se utvrđuje da za zahvat nije potrebno provesti PUO zahvata na okoliš ukoliko je za zahvat obvezna ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš;
 • izrada potrebne dokumentacije u svrhu ishođenja Rješenje nadležnog tijela o provedenom postupku ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu  ili mišljenje nadležnog tijela da projekt nije u ekološkoj mreži ili da neće imati značajan negativan učinak na ekološku mrežu
 • izrada i savjetovanje u svezi s izradom projektno-tehničke dokumentacije koja je potrebna za izgradnju i opremanje:
  • izrada idejnog projekta za ishođenje lokacijske dozvole,
  • izrada glavnog projekta s troškovnikom i izrada ostale projektantske dokumentacije za ishođenje pravomoćnog akta na temelju kojeg može započeti gradnja (građevinske dozvole),
  • izrada geodetskih elaborata, geotehničkih elaborata, parcelacijskih elaborata i drugih geodetskih elaborata i
 1. građenje RD u skladu s pravomoćnim aktom na temelju kojeg može započeti izgradnja, što uključuje izvedbu građevinskih i drugih radova (pripremnih, zemljanih, konstrukterskih, instalaterskih, završnih te ugradnja građevnih proizvoda, uređaja, opreme i postrojenja, provođenje potrebnih ispitivanja i izdavanje atesta, tehnički pregled te ishođenje uporabne dozvole) te nabava opreme za RD u svrhu prikupljanja i skladištenja otpada;
 1. opremanje informatičkom i uredskom opremom za potrebe rada RD;
 1. aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu, telekomunikacijsku i električnu infrastrukturu i osiguranje pristupne ceste isključivo za potrebe RD;
 1. aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o ravnopravnosti spolova, nediskriminaciji i pristupačnosti za osobe s invaliditetom;
 1. aktivnosti vezane uz osiguranje dijela za ponovnu uporabu proizvoda u sklopu RD;
 1. nadzor radova, odnosno stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);
 2. usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom (angažiranje vanjskih stručnjaka za poslove vođenja projekta, razvoj i praćenje Plana provedbe projekta, upravljanja provedbom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i svim ugovorima sklopljenim za provedbu projekta, administracija, financijsko upravljanje, izvještavanje, priprema i provedba javne nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom);
 1. izobrazno-informativne aktivnosti s ciljem upoznavanja stanovnika/korisnika o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvojenom prikupljanju otpada, pravilnom odvajanju/razvrstavanju otpada u kućanstvima i o ulozi RD u sustavu gospodarenja otpadom.
 1. aktivnosti informiranja i vidljivosti.

Mobilna reciklažna dvorišta:

 1. nabava mobilnog RD
 2. izobrazno-informativne aktivnosti s ciljem upoznavanja stanovnika/korisnika o važnosti sprečavanja nastanka otpada, odvojenom prikupljanju otpada, pravilnom odvajanju/razvrstavanju otpada u kućanstvima i o ulozi RD u sustavu gospodarenja otpadom.
 3. aktivnosti informiranja i vidljivosti.

Prihvatljivi prijavitelji:

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu Poziva su JLS-ovi u skladu s člankom 84., stavkom 1. ZGO-a. Iznimno od prethodno navedenog, Grad Zagreb je prihvatljivi Prijavitelj za RD-građevine, međutim nije prihvatljivi Prijavitelj za mobilna RD.

Prihvatljiv iznos:

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 8.500.000,00 EUR / 64.043.250,00 HRK od čega je predviđeno:

 • 300.000,00 EUR / 39.932.850,00 HRKza obalne/otočne JLS-ove kao prijavitelje,
 • 200.000,00 EUR / 24.110.400,00 HRK za ostale JLS-ove kao prijavitelje.

Najniži odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva iznosi:

 1. reciklažna dvorišta – građevine:
 • najniži iznos 000,00 EUR / 504.811,50 HRK
 • najviši iznos  000,00 EUR / 6.328.980,00 HRK
 1. mobilna reciklažna dvorišta:
 • najniži iznos 300,00 EUR / 100.208,85 HRK
 • najviši iznos  000,00 EUR / 248.638,50 HRK

Rok za predaju dokumentacije:

Dostava (podnošenje) projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 25. travnja 2023. u 9:00h. Krajnji rok za dostavu projektnih prijedloga je 27. lipnja 2023. godine do 11:00 h.

 Više informacija na: poveznica

 

 

Povezano

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Inovacijski vaučeri za MSP-ove

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja Cilj: Jačanje kapaciteta MSP-ova za istraživanje, razvoj i inovacije kroz poticanje suradnje sa znanstveno-istraživačkim organizacij...